Read more

Lệnh sudo cung cấp những đặc quyền mà chỉ tài khoản Root mới có. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn các bạn tạo Linux User và gán cho nó sử dụng command sudo.

Hướng dẫn tạo mới User và gán quyền Root trên Ubuntu

Bước 1: Tạo mới User

Giả sử tài khoản người dùng mới ta cần tạo là  mynewuser:
#adduser mynewuser
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị ra lời nhắc để ta điền các thông tin như ở dưới:
Adding user `mynewuser' ...
Adding new group `mynewuser' (1001) ...
Adding new user `mynewuser' (1001) with group `mynewuser' ...
Creating home directory `/home/mynewuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mynewuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: User
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Khi bạn điền xong các thông tin ở trên, bạn gõ Y sau đó  enter để tiếp tục.
Is the information correct? [Y/n] Y

Bước 2: Gán quyền Root cho User vừa tạo

Gõ lệnh:
#visudo
Tìm đến dòng lệnh:
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL 
Đến đây, chúng ta gán quyền root cho tài khoản mynewuser. Thêm dòng lệnh sau vào dưới dòng lệnh vừa tìm:
mynewuser ALL=(ALL:ALL) ALL
Sau đó thoát ra và lưu lại bằng tổ hợp phím Ctrl-xtiếp đến Y,  và cuối cùng là enter.
Nếu bạn thực hiện đúng các bước thì kết quả là tài khoản mới tạo là: mynewuser có thể sử dụng sudo để thực thi các câu lệnh như  tài khoản root.
Chúc các bạn thực hiện thành công!
---------------------------------

Tạo user và gán quyền sudo trên CentOS 7 / RHEL 7

Để tạo tài khoản và gán quyền, chúng ta sử dụng tài khoản root để chạy các command bên dưới.
 1. Tạo user bằng lệnh adduser
  • adduser <new_user>
 2. Thiết lập password của tài khoản <new_user> bằng lệnh passwd
  • passwd <new_user>
 3. Thêm tài khoản <new_user> vào nhóm wheel bằng lệnh usermod
  • usermod -aG wheel <new_user>
 4. Kiểm tra xem user đã sử dụng được lệnh sudo chưa.
  • su - <new_user>
  • sudo ls -la
Ví dụ tạo new_user trên CentOS 7

Tạo user và gán quyền sudo trên Ubuntu / Debian

 1. Tạo tài khoản <new_user> bằng lệnh adduser
  • adduser <new_user>
  Trên Ubuntu/Debian, ko cần sử dụng lệnh passwd để thiết lập mật khẩu, mà lệnh adduser sẽ hỏi mật khẩu của người dùng luôn.
 2. Thêm tài khoản <new_user> vào nhóm sudo cũng sử dụng lệnh adduser
  • adduser <new_user> sudo
 3. Kiểm tra lại tài khoản <new_user> xem đã sử dụng được quyền sudo chưa.
  • su - <new_user>
  • sudo ls -la
Ví dụ: