Read more

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gztar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.
Lệnh cơ bản Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip ... I. Tar - Tar giúp đóng gói các files/thư mục vào trong 1 file, giúp ích rất nhiều cho việc sao lưu dữ liệu. ... Gzip - GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux.
1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
1.1 Nén
#gzip [tên file]
1.2 Giải nén
#gunzip [tên file]

2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
2.1 Gom
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …
2.2 Bung
#tar -xvf [file.tar]
2.3 Nén và Gom
#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …
2.4 Giải nén và bung
#tar -zxvf [file.tar.gz]
3. Giải nén file có đuôi .bz2
#tar xjvf [file.tar.bz2]

Các định dạng khác :
1. ZIP
1.1 Nén một thư mục, sử dụng:
# zip -r folder.zip folder

1.2 Giải nén, sử dụng:
# unzip file.zip
2. TAR.GZ
2.1 Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
# tar -zcf folder.tar.gz folder

2.2 Giải nén, sử dụng:
# tar -zxvf file.tar.gz
3. TAR.BZ2
3.1 Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder

3.2 Giải nén, sử dụng:
$ tar -jxvf file.tar.bz2

-Để biết thêm cách sử dụng lệnh man.