Read more

Bài tập Date Time trong PHP | Bài tập PHP có giải

Viết PHP script để tính khoảng cách giữa hai ngày bất kì. Kết quả thể hiện dưới dạng như 12 năm, 3 tháng, 4 ngày.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập PHP trên:

<html>

<head>
<title>Tính khoảng cách giữa hai ngày bất kì trong PHP</title>
</head>
<body>

<?php
$ngay_bat_dau = "1986-02-14";
$ngay_ket_thuc = "2016-09-28";

$hieu_so = abs(strtotime($ngay_ket_thuc) - strtotime($ngay_bat_dau));

$nam = floor($hieu_so / (365*60*60*24));
$thang = floor(($hieu_so - $nam * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$ngay = floor(($hieu_so - $nam * 365*60*60*24 - $thang*30*60*60*24)/ (60*60*24));

printf("%d năm, %d tháng, %d ngày", $nam, $thang, $ngay);
?>

</body>
</html>

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả: